Kamu İhale Kurulu’nun 30.01.2018 tarih ve 2018/DK.D-19 sayılı kararı
24.12.2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 83 üncü maddesinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yapılan değişiklik ile, 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri (MİT Müsteşarlığı hariç) ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan idarelerin merkez ve taşra teşkilatları, il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketler; merkezi yönetim, sosyal güvenlik kurumu, fon, kefalet sandığı, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü, mahalli idare ve şirket bütçelerinden veya döner sermaye bütçelerinden, anılan liste kapsamındaki diğer idareler için ise kendi bütçelerinden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı veya niteliği itibarıyla bu sonucu doğuracak şekilde alım yapamaz ve buna imkân sağlayan diğer mevzuat hükümleri uygulanmaz.” hükmüne madde metninde yer verilmiştir.

Kanun metninde sayılan kamu idarelerinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapmasını engelleyen bu düzenlemeye ilişkin olarak uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermek üzere Kamu İhale Kurumu yetkili kılınmıştır.
Kamu İhale Kurumu verilen görev ve yetkiler çerçevesinde, uygulamada yaşanan sorunlar ve tereddütlerle ilgili olarak aldığı 30.01.2018 tarih ve 2018/DK.D-19 sayılı Kurul kararının 2 nci maddesinde, “4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (e) bendi kapsamında bir protokole dayalı olarak Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu aracılığı ile hükümlülerin ihtiyaç duyulan hizmetlerde çalıştırılmasının, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabule edilmemesi ve 4734 sayılı Kanunun 62 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirlenen “personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı veya niteliği itibarıyla bu sonucu doğuracak şekilde alım yapılamayacağı ve buna imkan sağlayan diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmayacağına” ilişkin sınırlamaya tabi tutulmamasına” oybirliği ile karar verilmiştir.

Sonuç olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (e) bendi kapsamında bir protokole dayalı olarak Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu aracılığı ile hükümlülerin ihtiyaç duyulan hizmetlerde çalıştırılmasının, kamu idarelerinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalelerine ilişkin kısıtlamaya dahil olmadığına karar verilmiştir. Bu kapsamda, karar metnindeki düzenlemelere uygun olarak, kamu kurumlarına Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu aracılığı ile bir protokole dayalı olarak hizmet verilebilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.